Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2020 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PEATER 

Witaj w Peater! Przeczytaj uważnie poniższe zasady, gdyż używanie usług Peater oznacza Twoją zgodę na warunki i zasady korzystania z serwisu Peater. Jeśli nie wyrażasz zgody na poniższe warunki, nie powinieneś korzystać z naszych usług.  

Warunki ogólne 

Usługi Peater świadczone są na stronie internetowej umieszczonej pod adresem: www.peater.net oraz jako aplikacja dostępna w App Store i Google Play Store. Dla ułatwienia nazwaliśmy je łącznie „serwisem Peater”, „usługami Peater” lub po prostu „Peater”. Nasze usługi polegają na komponowaniu indywidualnych planów żywieniowych dla użytkowników na podstawie przekazanych przez ciebie informacji. Usługi Peater uwzględniają też twoje cele do osiągnięcia, które określasz indywidualnie w naszym serwisie.  

Właścicielem i administratorem serwisu Peater jest Diet and Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Baletowej 30, 02-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440420, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 5252544624 oraz numerem REGON 146412710. W dalszej części będziemy się nazywać „Diet and Wellness”.  

Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Peater zawierasz z Diet and Wellness umowę. Warunki i zasady korzystania z serwisu Peater stanowią integralną część umowy.  

Z usług Peater możesz korzystać wyłącznie, jeśli ukończyłeś lat 16 i zaakceptowałeś Warunki i zasady korzystania z serwisu Peater. W przypadku naruszania Warunków i zasad korzystania z serwisu Peater możemy usunąć twoje konto.  

Aby rozpocząć korzystanie z serwisu Peater musisz: 

 • założyć konto w serwisie Peater.net lub w aplikacji Peater, 
 • ustalić ze swoim lekarzem, że nie ma przeciwwskazań do stosowania diety oraz na bieżąco informować swojego lekarza, że korzystasz z planów dietetycznych Peater, 
 • podać wyłącznie prawdziwe dane osobowe i informacje na temat swojego zdrowia.   

Jesteś zobowiązany chronić dane do zalogowania w serwisie Peater. Nigdy nie ujawniaj loginu lub hasła osobom trzecim. 

Możesz korzystać wyłącznie z własnego konta w serwisie Peater. Nie wolno udostępniać swojego konta do użytku osobom trzecim. 

Z usług Peater możesz korzystać na użytek własny. Nie zgadzamy się abyś używał Peater w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych. 

Jesteś zobowiązany do korzystania z usług Peater wyłącznie zgodnie z Warunkami i zasadami korzystania z serwisu Peater, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem. 

W czasie korzystania z usług Peater nie wolno: 

 • publikować w serwisie Peater.net oraz w Aplikacji Peater materiałów lub treści o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Diet and Wellness lub osób trzecich, treści obraźliwych, wulgarnych lub innych, sprzecznych z prawem, 
 • Publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów, 
 • publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,  
 • publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez zgody tych osób, 
 • nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług Peater. 

Jako użytkownik ponosisz koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzeń końcowych, przy użyciu których korzystasz z usług Peater. 

Własność intelektualna i odpowiedzialność za treści 

Materiały, które udostępniamy użytkownikom w ramach poszczególnych usług Peater oraz wygląd i treść serwisu Peater i aplikacji Peater, stanowią wyłączną własność Diet and Wellness i są objęte ochroną prawnoautorską.  

Informujemy, że: 

 • ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczone są usługi Peater, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z możliwością ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych pomiędzy Diet and Wellness a Użytkownikiem. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na ryzyko związane dostępem do twojego konta w serwisie Peater przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy pozostaniesz zalogowany do swego konta mimo, że nie będziesz z niego korzystał w danym momencie; 
 • w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług serwisu Peater może być utrudniony lub niemożliwy, za co nie ponosimy odpowiedzialności. Zobowiązujemy się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej; 
 • wszelkie opinie i komentarze publikowane przez użytkowników w serwisie Peater, są wyłącznie prywatnymi opiniami użytkowników.  

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania opinii lub komentarzy użytkowników zamieszczanych w serwisie Peater. W przypadku zgłoszenia nam, że opinia lub komentarz narusza prawo, usuniemy taką treść i możemy zablokować dostęp do konta w serwisie Peater. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść prywatnych opinii lub komentarzy użytkowników, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich. W uzasadnionych przypadkach, możemy być zobligowani do podania danych osobowych osoby, która naruszyła prawo swoim komentarzem lub opinią.  

Warunki techniczne 

Aby korzystać z usług Peater konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych: 

 • dostęp do urządzenia umożliwiającego: przeglądanie stron WWW lub korzystanie z aplikacji mobilnych, 
 • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt a) powyżej, z siecią Internet; 
 • prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows 7 lub nowszej lub system operacyjny Apple w wersji macOS 10.12 lub nowszej lub system operacyjny Android w wersji 7.0 lub nowszej lub system operacyjny iOS w wersji 11.4.1 lub nowszej. 

Jeżeli korzystasz z usług Peater za pośrednictwem serwisu Peater.net niezbędna jest: 

 • prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej, przeglądarka internetowa w aktualnej wersji Mozilla Firefox albo Google Chrome albo Opera albo Safari, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW; 
 • włączona w używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 1. powyżej, akceptacja plików Cookie; 
 • włączona w używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 1. powyżej, obsługa skryptów Java Script; 
 • prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 30.0 lub nowszej. 

Korzystanie z usług Peater możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu innych systemów operacyjnych, ale ze względów technologicznych mogą występować utrudnienia w korzystaniu z usług Peater, za co nie ponosimy odpowiedzialności. 

Usługi Peater świadczone odpłatnie w ramach umowy 

Czym jest usługa Peater 

Usługą Peater świadczoną użytkownikom przez Diet and Wellness jest program składający się z indywidualnego planu żywieniowego, generowanego na podstawie założeń i wytycznych jakie nam przekazałeś oraz uwzględniająca założony przez Ciebie cel wraz ze wszystkimi dodatkowymi funkcjonalnościami. 

Warunki korzystania z odpłatnych usług Peater  

Korzystanie z usług Peater świadczonych odpłatnie użytkownikom wymaga posiadania aktywnego konta w serwisie Peater oraz ważnego w danym momencie abonamentu. 

W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług Peater należy: 

 • dokonać wyboru jednego z indywidualnych planów żywieniowych, 
 • podać podczas procesu rejestracji lub uzupełnić w ustawieniach konta w serwisie Peater informacje niezbędne do wygenerowania pierwszego indywidualnego planu żywieniowego, 
 • dokonać wyboru długości okresu, na jaki kupujesz usługę Peater, 
 • dokonać opłaty za abonament. 

W związku z tym, że Diet and Wellness świadczy usługi Peater poprzez dostarczanie Użytkownikowi treści o charakterze cyfrowym, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z Usług Peater natychmiast po zaksięgowaniu przez Diet and Wellness zapłaty za wybrany abonament. Oznacza to, że będziesz mieć tylko 14 dni na odstąpienie od umowy od daty otrzymania potwierdzenia dokonania opłaty pocztą elektroniczną, jeśli nie zaczniesz korzystać z Usług Peater w tym okresie. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, postępuj zgodnie z procedurą opisaną w sekcji „Reklamacje” w dalszej części tego dokumentu. 

Warunki świadczenia odpłatnych usług Peater 

Możesz rozpocząć korzystanie z usług Peater po zaksięgowaniu przez Diet and Wellness zapłaty za wybrany abonament. 

Rozpoczynając korzystanie z usług Peater przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że: 

 • do prawidłowego świadczenia odpłatnych usług Peater niezbędne jest rzetelne podanie wymaganych przez nas danych o tobie i twoich celach, 
 • stosowanie planu żywieniowego określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Przystępując do korzystania z usług Peater potwierdzasz, że przeprowadziłeś z odpowiednim lekarzem konsultacje w celu ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia zgodnie z wybranym rodzajem planu żywieniowego, 
 • indywidualny plan żywieniowy umożliwia ci ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI), 
 • indywidualne plany żywieniowe mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez ciebie efektów, za co Diet and Wellness nie ponosi odpowiedzialności. 

Opłaty 

Jednym z warunków korzystania przez z odpłatnych usług Peater jest posiadanie wykupionego abonamentu. 

Aktywacja wybranego przez ciebie abonamentu nastąpi w dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie zaksięgowania zapłaty. 

Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego abonamentu. 

Okres ważności abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany.  

W przypadku, gdy przed upływem okresu ważności danego abonamentu opłacisz kolejny abonament za usługę Peater, okres ważności tak opłaconego abonamentu ulega wydłużeniu o liczbę dni jakie zostały w poprzednio wykupionym abonamencie. 

Usługi Peater dostępne są w następujących abonamentach 

Okres ważności Abonamentu 

Cena 

Miesięczny (1 miesiąc) 

39 zł 

Kwartalny (3 miesiące) 

79 zł 

Półroczny (6 miesięcy) 

129 zł 

Roczny (12 miesięcy) 

199 zł 

 

Ceny abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT). 

Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych użytkownikowi przez dostępnych operatorów płatności. 

Zablokowanie lub usunięcie konta w serwisie Peater 

W przypadku publikowania przez użytkownika treści sprzecznych z prawem lub Warunkami korzystania z usług Peater mamy prawo zablokować korzystanie z usług Peater przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub usunięcia treści naruszających prawo lub Warunki.  

Zablokowanie przez Diet and Wellness możliwości korzystania z usługi Peater zgodnie z Warunkami nie powoduje przerwania lub zawieszenia ważności abonamentu. 

Usunięcie konta  

W każdym czasie możesz usunąć swoje konto w serwisie Peater. 

Możemy usunąć twoje konto w Peater, na co wyrażasz zgodę, w przypadku, gdy pomimo upomnienia lub nawet zablokowania konta nadal rażąco naruszasz Warunki i zasady korzystania z usług Peater, 

Usunięcie konta powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych na twój temat. 

Usunięcie konta w serwisie Peater stanowi wypowiedzenie przez użytkownika ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usług Peater. 

Reklamacje 

Reklamacje związane z korzystaniem z usług Peater, powinny być składane w formie elektronicznej przesyłane na adres: reklamacje@peater.net.  

Reklamacja powinna zawierać oznaczenie użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia.   

W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją użytkownik zostanie poinformowany o jej wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Peater. 

Postanowienia końcowe 

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w Warunkach i zasadach korzystania z usług Peater, dlatego sprawdzaj co jakiś czas nasz regulamin. Ponadto, poinformujemy cię o zmianie Warunków wysyłając wiadomość w serwisie Peater.  

W sprawach nieuregulowanych w Warunkach i zasadach korzystania z usług Peater, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 

Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług Peater rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim. 

Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków i zasad korzystania z usług Peater okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia są ważne. 

Warunki i zasady korzystania z usług Peater wchodzą w życie od dnia 6 października 2020 r.